In mei 2017 is een onderzoeksrapport verschenen naar de management- en organisatiecultuur bij het NFI, uitgevoerd door de bureaus AEF en INK. Dit onderzoek maakte duidelijk dat er breed in de organisatie cultuurproblemen spelen die ernstig, stug en van lange duur zijn. Het onderzoeksrapport bevat ook een concrete veranderagenda. In lijn met dit rapport heeft de interim-algemene directeur een nieuwe stip op de horizon gezet met input van ketenpartners en het departement. Deze strategie is in korte tijd tot stand gekomen in een proces waarbij een brede afvaardiging van NFI-medewerkers een actieve rol heeft gehad bij het bepalen van de koers van de organisatie.

De nieuwe koers van het NFI betekent dat het instituut meer vraaggestuurd gaat werken aan zaakonderzoek, innovatie en kennisuitwisseling ten dienste van de strafrechtketen, waarbij het NFI excelleert op complex en multidisciplinair forensisch onderzoek. Het NFI ziet medewerkers daarbij als zijn belangrijkste kapitaal. Forensisch onderzoek zal worden uitbesteed waar dat in het belang van de strafrechtketen is.

Inkoopbeheer

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer op het gebied van inkoopbeheer bij het bestuursdepartement is in 2017 ingezet op het verbeteren van de inkoopfunctie.

Het NFI heeft in afstemming met de centrale inkoopafdeling van het ministerie een inkoop verbeterplan opgesteld. In 2017 zijn de eerste verbeteringen gerealiseerd. Een gevolg van de verbeteringen is dat de onrechtmatige inkoop in 2017 aanzienlijk is afgenomen ten opzichte van 2016.

Financieel beheer NFI

De Algemene Rekenkamer heeft in het Verantwoordingsonderzoek 2016 vastgesteld dat de financiële administratie van het NFI verbeterd moet worden. Het NFI is in 2017 gestart met het oplossen van de problemen zoals in het plan van aanpak is vastgelegd. Het inkoopbeheer is in 2017 verbeterd door aanpassing en aanscherping van de processen. Dit zal in 2018 moeten resulteren in een verdere daling van de onrechtmatige inkopen.

Kijk voor meer informatie en cijfers in het Rijksjaarverslag 2017- Veiligheid en Justitie.